Bel ons op

Algemene voorwaarden

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing de welke hieronder zijn vermeld.

De prijsoffertes en bestekken zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van materialen, lonen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op de ontbinding van de overeenkomst.

Klachten betreffende de levering en prestaties moeten ons toekomen schriftelijk binnen de acht dagen en alleszins voor het gebruik of voortverkoop van de goederen.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. Men wordt steeds verzocht de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen. 

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 250.

In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van de waarde van de bestelling met dezelfde minimum van € 250 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

In geval van betwisting zijn uitsluitend territoriaal bevoegd de rechtbanken of de vrederechter van de plaats waar de verkoper zijn hoofdzetel heeft.

In geval van garantie op voertuigen telt de wettelijke garantie van 1 jaar op de draaiende onderdelen van de motor exclusief werkuren. Een bijkomende commerciële garantie van twee jaar wordt gegeven als het desbetreffende voertuig tijdens de drie jaren na aankoop (factuurdatum geldt) voor onderhoud en herstelling naar Bleyaert-truckstar komt, volgens de hier vermelde voorwaarden. De commerciële garantie vervalt wanneer de voormelde voorwaarden niet zijn voldaan. De commerciële garantie wordt gegeven exclusief werkuren, bij normaal gebruik van het voertuig, slijtage van het voertuig niet inbegrepen.